​Corporate Actions på CFD-er

Rettighetstildelinger

Nye CFD-posisjoner i det opprinnelige instrumentet tildeles og bokføres i henhold til ratioen og kursen på det underliggende rettighetstildelingen på effektiv dato (ex-dato), med valuteringsdatoen som betalingsdato. Ingen valg kreves.

Australian Listed Events
For enkelte hendelsestyper, inkludert, men ikke begrenset til Non Renounceable Rights Distributions, Subscription Offers, Entitlement Offers, Rapid Offers og Retail Offers, har selskaper som er notert i Australia rett til å redusere rettighetene til null i enkelte tilfeller. Derfor vil Saxo Bank kun bestille rettigheter til klientene på betalingsdatoen.
 
Vær oppmerksom på at det siden mars 2009 har vært ACSA (Australian Custodial Services Association) sine retningslinjer ikke å tilby Share Purchase Plans Events (SPP) til egentlige eiere av verdipapirer, og derfor kan ikke Saxo Bank utføre slike handlinger.

Kontantdividender

Kontantjusteringer bokføres på ex-datoen og reflekterer markedskursbevegelsen på denne datoen, men den faktiske verdien av betalingen fastsettes på betalingsdatoen.

Aksjedividender

CFD-er tildeles på ex-datoen for verdien på betalingsdatoen. Klienter med short-posisjoner debiteres og klienter med lange posisjoner krediteres.

Dividender på indeksførende

Når en underliggende aksje som er en del av en indeksførende CFD, blir ex-dividend, justeres kursen på indeks-CFD-en for å reflektere denne dividenden.  Den vektede delen av den gjeldende dividenden innen indeks-CFD-en, krediteres til klientens konto for lange posisjoner og debiteres for short-posisjoner.

Vær oppmerksom på at DAX30 er en Total Return Index, noe som betyr at indeksen automatisk justeres for dividender.

 

Indeksdividende = aksjedividende * aksjer i indeks / indeksdivisor*.

* Divisor: et beløp som brukes til å stabilisere indeksverdien når sammensetningen endres. Summen av alle indeksmedlemmenes kurser divideres på divisoren for å oppnå normalisert indeksverdi. Divisoren justeres når kapitaliseringsendringer foretas for indeksmedlemmene, slik at indeksverdien til enhver tid er sammenlignbar.

For å forhindre at verdien til en indeks endres i slike tilfeller, krever alle Corporate Actions som påvirker markedskapitaliseringen til indeksen, en divisorjustering for å sikre at indeksverdiene er konstant både like før og like etter hendelsen.

Valgfrie dividender​

CFD-er mottar kontantbetaling. Kontantjusteringer på CFD-posisjoner bokføres på ex-datoen og reflekterer markedskursbevegelsen på denne datoen, men den faktiske verdien av betalingen fastsettes på betalingsdatoen.

Bonusproblemer

Nye CFD-er tildeles på ex-datoen. Klienter med short-posisjoner debiteres og klienter med lange posisjoner krediteres.

Aksjesplitter / reverserte aksjesplitter

Nye CFD-posisjoner tildeles på ex-datoen.

Anbudstilbud

Klienter som holder CFD-posisjoner, får ikke muligheten til anbud.

Spin Offs

CFD-posisjoner for den underliggende aksjen, tildeles på ex-datoen. Klienter med short-posisjoner debiteres og klienter med lange posisjoner krediteres.

Fusjon og fusjoner med valg

For obligatoriske fusjoner mottar klienter som holder CFD-posisjoner en kontantbetaling, nye CFD-er eller begge deler, på ex-datoen i henhold til vilkårene for Corporate Action-hendelsen. Klientene har ikke mulighet til å stemme over fusjoner med valg. Standardterm velges på vegne av klienten.

Fusjoner betales i henhold til nedenstående, avhengig av resultatet av hendelsen.
  1. Kontanter (distribuert på betalingsdato)
  2. Aksjer (distribuert på ex-dato)
  3. Blanding av kontanter og aksjer (distribuert på ex-dato)

 

Sletting av åpne ordrer som et resultat av Corporate Actions

 

Dagen før en er planlagt iverksatt Corporate Action (ex-datoen), slettes åpne ordrer for visse hendelsestyper.

Følgende beskriver reglene for hva som skjer:

Event Type​ ​Never delete orders ​Always delete orders ​Rule defined below
Tender offers​ ​x
Stock splits​ x​
Reversed stock split​ x​
Bonus issues​ x​
Mandatory Mergers​ x​
Spin offs​ x​
Ticker changes​ x​
De-listings​ x​
Cash dividends​ ​x
Stock dividends​ x​
Optional dividends​ x​
Right issues​ x​
 

For dividende- og rettighetsproblemer slettes alle åpne ordrer for det angitte instrumentet hvis endringen i markedskursen beregnes å være over 20 % som følge av hendelsen.

Posisjoner i nye instrumenter som ikke kan omsettes online

Enkelte ganger involverer en Corporate Action et instrument som ikke kan omsettes online med Saxo Bank.

CFD-posisjoner i nye instrumenter som ikke kan omsettes online, blir om mulig likvidert. Gevinstene betales i sin helhet til klientene.

 

Spesielle Corporate Action-hendelser

Spesielle og sjeldne Corporate Actions som ikke faller inn under beskrivelsene ovenfor, kan forekomme.

Saxo Bank håndterer slike Corporate Actions i klientens beste interesse, i den utstrekning tiden og driftsprosedyrene tillater.

Avgifter og gebyrer på Corporate Actions

Avgifter og gebyrer kan også bli belastet andre Corporate Actions enn kontantdividender, som for eksempel gebyr på aksjedividender eller avgift på en fusjon. 

Når slike avgifter og gebyrer forekommer, debiterer Saxo Bank klientens konto tilsvarende. 

Updated 20th April, 2012