​Vanilla-opsjonsmargin

Marginprofil

Marginkravene for Vanilla-opsjoner hos Saxo Bank tar hensyn til endringer i:

  • Volatilitet 
  • Spotprisen til det underliggende aktivumet 
  • Allerede åpne posisjoner

Delta- og Vega-margin

Marginkravene til Vanilla-opsjonsposisjoner hos Saxo Bank består av to komponenter:

  • Deltamargin – som er relatert til eksponeringen mot endringer i den underliggende valutaspotkursen
  • Vega-margin – som er relatert til endringer i eksponeringen i volatiliteten i det underliggende valutakrysset.

Marginkravet til en Vanilla-opsjonsposisjon er:

Nødvendig margin = Delta-margin + Vega-margin

Delta-margin

Deltaen for en valutaopsjonsposisjon beskriver hvordan verdien til opsjonen endres som et resultat av endringer i den underliggende valutaspotkursen.

Deltaen for en valutaopsjonsposisjon multiplisert med det nominelle beløpet gir den underliggende spoteksponeringen til posisjonen (dvs. Delta-eksponering = nominelt beløp * Delta). Spoteksponeringen representerer størrelsen på spotposisjonen som kreves for å sikre valutaopsjonen.

Beregningen av Delta-marginkravet for en valutaopsjonsposisjon er:

Delta-margin = Delta-eksponering * kravet til valutaspotmargin

Ved beregning av Delta-marginkravet for en ny valutaopsjonsposisjon, vurderes alle gjeldende spoteksponeringer for porteføljen på klientens konto hos Saxo Bank, inkludert eventuelle underkontoer, og både åpne valutaspotposisjoner og spoteksponeringer for valutaopsjonen.

Vega-margin

Vega i en Vanilla-opsjon beskriver hvordan verdien til valutaopsjonsposisjonen endres som et resultat av endringer i den impliserte volatiliteten for det underliggende valutakrysset.

Beregningen av Vega-marginkomponenten for en valutaopsjonsposisjon er:

Vega-margin = nominelt beløp * Vega * maks (implisert volatilitet, gulvverdi) * volatilitetsfaktor

En gulvverdi på 20 % gjelder.

Les mer om volatilitetsfaktorer nedenfor.

Volatilitetsfaktor

Volatilitetsfaktorer angis per valutapar og utløpsdatotenor (se tabellen nedenfor). Mellom disse utløpsdatotenorene interpoleres volatilitetsfaktorene (se diagram nedenfor).

Volatilitetsfaktorer for kortsiktige utløpsdatoer er høyere enn for langsiktige utløpsdatoer, fordi volatiliteten til en langsiktig valutaopsjonsposisjon er relativt sett mindre dynamisk enn en kortsiktig valutaopsjonsposisjon.

Ved beregning av Vega-marginkravet for en valutaopsjonsposisjon, utføres en nettojustering for hvert valutapar for hver utløpsdato. Hvis en klient har kjøpt og solgt valutaopsjoner i samme valutapar og for samme utløpsdato, beregnes Vega-marginen som nettoen av disse posisjonene.

Se eksempelberegningen for å se hvordan dette fungerer.

Volatilitetsfaktorene som brukes i beregningen av Vega-margin for større og mindre valutapar, vises nedenfor i tabellform og grafisk form. Som angitt ovenfor interpoleres volatilitetsfaktorene mellom utløpsdatotenorene. 

​Tenor ​ ​Days ​ Major Currency Pairs​ Minor currency Pairs​
Short Positons​ ​Long Positions Short Positions​ ​Long Positions
1 week​ ​7 ​28% ​-28% 50%​ ​-50%
2 weeks​ 14​ 20%​ -20%​ 25%​ -25%​
1 month​ 30​ 11%​ -11%​ ​20% -20%​
3 months​ 90​ 8%​ -8%​ ​15% -15%​
1 year​ 365​ 8%​ -8%​ ​10% -10%​
 
 


Den neste tabellen viser kategoriseringen av valutaer for større valutapar. I forhold til disse volatilitetsfaktorene er et større valutapar et par der begge valutaene finnes på valutalisten.
 
Major Currencies​ ​
AUD​ ​JPY
​CAD ​NOK
​CHF ​NZD
​EUR ​SEK
​GBP ​USD
 

Unntak for kjøpte opsjoner

Det er ingen marginkrav for å holde lange Vanilla-opsjoner hvis:

  • Du ikke holder noen solgte opsjoner
  • Du ikke holder valutaspotposisjoner i samme kryss

Hvis du kun holder kjøpte Vanilla-opsjoner, kreves ingen margin for å holde Vanilla-opsjonsposisjonene. Det kreves imidlertid kontanter for å betale premiene for de kjøpte valutaopsjonene.

Hvis du i tillegg til kjøpte opsjoner velger å handle med margininstrumenter (spot og solgte opsjoner), endrer dette Delta-eksponeringen i din eksisterende portefølje. Dermed gjelder Delta- og Vega-marginmetodene for hele porteføljen i de angitte valutakryssene.

Dette inkluderer at en opsjon innløses til spothandel ved utløp. Utjevnede posisjoner for Vanilla-spoter eller valutaspoter tas ikke i betraktning.

Risikoadvarsel

Marginkravene kan endres uten forvarsel. Saxo Bank forbeholder seg retten til å øke marginkravene for store posisjonsstørrelser, inkludert klientporteføljer som vurderes å ha svært høy risiko.

Marginhandel innebærer et høyere nivå av kapitalrisiko, og du kan risikere å tape mer enn din opprinnelige investering. Marginhandel passer derfor ikke for alle investorer.

Sørg for at du forstår risikoene, og søk uavhengig rådgivning om nødvendig.

Se risikoadvarslene.

Updated 20.01.2015

​Touch-opsjonsmargin

Margineffekt

Selv om Touch-opsjoner ikke er marginprodukter, påvirker posisjonene beløpet du har tilgjengelig for marginhandel (”Available for Margin Trading” i kontosammendraget).

Derfor øker marginutnyttelsen (”Margin Utilization”) hvis marginposisjoner holdes på kontoen og det legges til Touch-opsjonsposisjoner.

Vær oppmerksom på at det blir utført en forhåndssjekk for å sikre at du ikke kan komme i skade for å åpne en Touch-opsjonsposisjon som flytter marginutnyttelsen over 100 %.

Stop Out-prosedyre

Siden Touch-opsjoner hos Saxo Bank ikke er marginprodukter, inkluderes de ikke i en potensiell Stop Out.

Det kan forekomme at betydelige endringer i valutaen kan øke utbetalingsansvaret for en short-solgt Touch-opsjon ut over det beløpet som er tilgjengelig på kontoen. I dette tilfellet kan det kreves ekstra midler for å dekke short-fallet.

Updated 24.10.2014