Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

  • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
  • Teknisk analyse
  • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

O

Tilbudskurs

Kursen du kan kjøpe et angitt instrument til.

For valutahandel er det kursen som du kan kjøpe handels-/grunnvalutaen til (notert først), ved å selge kursvalutaen for paret.

Hvis du for eksempel kjøper EURUSD 100 000, kjøper du 100 000 euro mot amerikanske dollar.

OCO-ordre (One Cancels Other)

OCO-ordrer består egentlig av to ordrer. Hvis én av ordrene utføres fordi markedsforholdene har inntruffet, annulleres automatisk den tilhørende ordren.

Åpen posisjon

En posisjon i en valuta som ikke er utlignet ennå.

Hvis du for eksempel kjøper USDJPY 100 000, har du en åpen posisjon i USDJPY til du utligner den ved å selge USDJPY 100 000.

Opsjon

Et privilegium som selges av en part til en annen, og som gir kjøperen rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge et verdipapir til en avtalt kurs i løpet av en angitt tidsperiode eller på en angitt dato.

Formelt omtales opsjoner som opsjonskontrakter.

Opsjoner handles for nesten alle finansinstrumenter, inkludert aksjer, futures og valutaer. Mange opsjoner omsettes på offentlige børser, men et betydelig volum av opsjonshandelen, spesielt for valutamarkedet, foregår på markedet for ikke-noterte verdipapirer (OTC – Over the Counter).

Opsjoner kan brukes til en rekke formål, men de har i hovedsak to hovedbruksområder.

For det første kan en part kjøpe en salgs- eller kjøpsopsjon som et verktøy for ubetinget spekulasjon, det vil si å kjøpe en opsjon og håpe at kursen til det underliggende instrumentet vil stige eller falle dramatisk.

For det andre kan en part kjøpe en opsjon som en sikring for å beskytte seg mot tap eller beskytte urealiserte gevinster i det underliggende instrumentet.

Opsjonskjøpere tar en begrenset risiko (kostnaden for opsjonen, eller premien) med mulighet for nærmest ubegrenset gevinst.
Opsjonsselgere har en annen strategi og tar ubegrensede risikoer med mulighet for en begrenset gevinst, med mindre de selger dekkede opsjoner, da en posisjon i det underliggende instrumentet garanterer mot et tap i opsjonspremien (men garanterer ikke mot et tap i det underliggende instrumentet).

Ordre

En handelsordre om å kjøpe eller selge et angitt instrument. Hovedtypene er limit-ordrer og stoppordrer.

Ordrens varighet

Perioden da ordren er gyldig. Se Dagsordre (DO) og Gyldig til annullert (GTC – Good till Cancelled) hvis du vil ha mer informasjon.

Andre sikkerheter

Instrumenter som ikke kan omsettes online. Det kan for eksempel være obligasjoner og andre posisjoner som er overført fra en annen bank.

OTM (Out of the money)

En opsjon som ikke har noen egenverdi.

Hvis en opsjon utløper OTM, er den verdiløs.

En OTM-opsjon er en kjøpsopsjon med en innløsingskurs som er høyere enn det gjeldende markedsnivået, eller en salgsopsjon med en innløsingskurs som er lavere enn den gjeldende markedskursen.

Outstrike

Et bestemt kursnivå som ugyldiggjør opsjonen umiddelbart hvis det inntreffer under opsjonens løpetid.

OTC (Over the counter)

En handel som inngås mellom to parter uten bruk av en børs.

For eksempel kalles et verdipapir som omsettes utenfor en børs, for et OTC-verdipapir. Det er et marked der råvarer og instrumenter omsettes direkte mellom to parter, for eksempel mellom en investeringsbank og en kunde.

Dette står i motsetning til handel på en offentlig børs, som er en åpen markedsplass.

OTC-produkter kan tilpasses til enkeltstående kunder, mens omsetningen på børsen skjer med standardiserte kontrakter.

Et stort OTC-marked har for eksempel oppstått for valuta og valutaopsjoner.