Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

  • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
  • Teknisk analyse
  • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

S

Sekundær valuta

For valutahandel er dette valutaen som investoren betaler med eller mottar under handel.

I EURUSD er for eksempel den variable valutaen USD. Det vil si at én EUR-enhet har en variabel verdi i USD.

Når du kjøper EUR, betaler du med USD, og når du selger EUR, mottar du USD.

Den andre valutaen (EUR i eksempelet ovenfor) kalles grunnvalutaen.

Sekundær ordre

En sekundær ordre for en betinget treveis- eller Hvis gjort-ordre vil ikke bli en aktiv markedsordre med mindre den primære ordren utføres.

Verdipapirer

Ethvert investeringsinstrument, bortsett fra en forsikringspolise eller fast livrentepolise, som er utstedt av selskaper, myndigheter eller andre organisasjoner. Typiske verdipapirer er aksjer og obligasjoner.

Salgsbud

En limit-ordre om å selge til den gjeldende kjøpskursen.

Aksjer

Finansinstrumenter som representerer delvis eierskap i et selskap. Også kjent som en andel.

Short-salg

For valutahandel betyr å gå short å kjøpe kursvalutaen for valutaparet.

Hvis du for eksempel går short med GBPUSD, kjøper du USD ved å selge GBP.

For aksjer betyr å gå short å selge et verdipapir uten å eie det, i motsetning til å gå long, som betyr å få eierskap til verdipapiret ved å kjøpe det.

En short-posisjon drar nytte av en nedgang i markedskursene.

Slaveordre

En ordre av typen Hvis gjort består av to ordrer:

  • en primær ordre som utføres så raskt markedsforholdene tillater det
  • en sekundær ordre som bare aktiveres hvis den første ordren utføres

Spekulasjon

Kjøp og salg som utelukkende gjøres med håp om gevinst, i stedet for å gjøre det med forretningsrelaterte motiver.

Spot

En direkte handel til markedskurs med en standard oppgjørsdato (valuteringsdato) to arbeidsdager etter handelsdatoen.

Spotmarked

Den delen av markedet der det kreves spotoppgjør for transaksjoner.

Den nøyaktige betydningen av spot avhenger av den lokale praksisen for en råvare, et verdipapir eller en valuta.

I britiske, amerikanske og australske valutamarkeder betyr spot levering to arbeidsdager senere.

Spread (i indekspoeng)

Differansen mellom kjøpskursen som du kan selge handelsinstrumentet til, og salgskursen som du kan kjøpe handelsinstrumentet til.

Statuslinje

Området nederst i arbeidsområdet på plattformen og i mange handelsmoduler, som brukes til systemmeldinger og statusinformasjon.

Aksjer

Finansinstrumenter som representerer delvis eierskap i et selskap.  Også kjent som andeler.

Stopp

En kjøpsstopp er en ordre om å kjøpe til en bestemt kurs høyere enn den gjeldende markedskursen, og en salgsstopp er en stopp om å selge til en bestemt kurs under den gjeldende markedskursen.

Meglere prater ofte om stoplossordrer, som er stopp plassert under markedet når megleren er long, og over markedet når megleren er short.

Disse ordrene utløses når markedskursen når dem, for å unngå videre tap i meglerens posisjon.

Stoppordrer utføres ikke alltid til den angitte kursen nøyaktig fordi markedet kan være for volatilt.

Stop hvis budt-ordre

Stop hvis budt-ordrer brukes vanligvis til å kjøpe det angitte instrumentet i et stigende marked. Hvis det angitte kursnivået faktisk er budt på markedet, vil ordren effektueres til kursen som banken tilbyr.

Hvis du for eksempel selger GBPUSD til 1,4280 med et stoppbud på 1,4330, stenges posisjonen (GBPUSD vil bli kjøpt) hvis kjøpskursen når eller overskrider 1,4330.

Vi anbefaler at Stop hvis budt-ordrer bare brukes til å kjøpe valutaposisjoner.

Bruk av Stop hvis budt til å selge valutaposisjoner kan føre til at posisjoner stenges for tidlig hvis en hendelse i markedet gjør at spreaden mellom kjøps- og salgskursen øker en kort periode.

Stop hvis tilbudt-ordre

Stop hvis tilbudt-ordrer brukes vanligvis til å selge det angitte instrumentet i et fallende marked. Hvis det angitte kursnivået faktisk tilbys på markedet, vil ordren effektueres til kursen som banken tilbyr.

Hvis du for eksempel kjøper USDJPY til 132,00 med et stopptilbud på 131,50, stenges posisjonen (USD versus JPY vil bli solgt) hvis tilbudskursen når eller overskrider 131,50 (med andre ord: hvis 131,50 tilbys).

Vi anbefaler at Stopp hvis tilbudt-ordrer bare brukes til å selge valutaposisjoner.

Bruk av Stopp hvis tilbudt til å kjøpe valutaposisjoner kan føre til at posisjoner stenges for tidlig hvis en hendelse i markedet gjør at spreaden mellom kjøps- og salgskursen øker en kort periode.

Stop-limit-ordre (futures)

For futures-handel er en Stopp-limit-ordre en variasjon av en stoppordre med en lavere/høyere limit-kurs for å stanse handel hvis kursen faller/øker for mye før ordren effektueres.

Dette betyr i realiteten at handel begrenses til et angitt kursområde.

Stoppordre

Stoppordrer brukes vanligvis til å gå ut av posisjoner og beskytte mot handelstap.

Stoppordrer om å selge plasseres under det gjeldende markedsnivået og utføres når kjøpskursen når eller overskrider det angitte kursnivået.

Stoppordrer om å kjøpe plasseres over det gjeldende markedskursnivået og utføres når salgskursen når eller overskrider det angitte kursnivået.
Hvis kjøpskursen til salgsordrer (eller salgskursen til kjøpsordrer) nås eller overskrides, blir ordren en markedsordre og effektueres så rask som mulig til kursen som kan oppnås i markedet.

Vær oppmerksom på at denne kursen kan avvike fra kursen som du angir for ordren.

For futures vil ordren bli effektuert hvis det er mulig, og eventuelle gjenværende volumer vil forbli åpne som en markedsordre.

For CFD-er vil ordren bli effektuert fullstendig hvis volumet i markedet tillater det. Ved en delvis effektuering vil den gjenværende delen av ordren forbli åpen som ordre.

For kontraktopsjoner gjør markedsbegrensninger at Saxo Bank ikke kan utføre en stoppordre med mindre det finnes en handelspris i markedet. Derfor anbefales det ikke å bruke stoppordrer for kontraktopsjoner.

Stoppordre (valuta)

Valutastoppordrer brukes vanligvis til å gå ut av posisjoner og beskytte investeringer hvis markedet beveger seg motsatt av en åpen posisjon.

Stoppordrer om å selge plasseres under det gjeldende markedsnivået og utføres når kjøpskursen når eller overskrider det angitte kursnivået.

Stoppordrer om å kjøpe plasseres over det gjeldende markedskursnivået og utføres når salgskursen når eller overskrider det angitte kursnivået.

Stopplossordrer

Dette er en stoppordre som vil utføre og stenge en posisjon for å begrense tap i tilfelle en motsatt markedsbevegelse.

Når en stoppordre utføres, blir den en markedsordre og effektueres så raskt som mulig til kursen som kan oppnås i markedet.

Vær oppmerksom på at denne kursen kan avvike fra kursen som du angir for ordren.

STP (Straight-through-processing)

Dette er når ordren rutes direkte til børsen.

Innløsningskurs

Instrumentkursen som er angitt for en opsjonsavtale.

Den angitte kursen (sammen med andre faktorer som opsjonens varighet og markedets volatilitet) vil virke inn på kursen til opsjonskontrakten.

Sammendrag

Den kombinerte handelsstatusen og aktiviteten for kontoen(e) din(e), det vil si kontoverdi, verdipapirer og aksjer, nettoposisjoner og beløp ved stengning (gevinst og tap totalt for alle posisjonene dine).

Den tilgjengelige marginen og marginen som er nødvendig for de åpne posisjonene, er også tilgjengelige her, sammen med en oversikt over de åpne posisjonene.

Støtte

Kursnivået der fallet i en kurs er forventet å gå saktere eller snu når markedsdeltakerne begynner å kjøpe instrumentet.

Det motsatte av støtte er motstand.

Swap

En ordre om å spothandle (for eksempel kjøpe) et valutainstrument samt å utføre den motsatte transaksjonen (for eksempel selge) til en fastsatt kurs på en senere dato.

Hvis den første transaksjonen er på en fremtidig dato, er transaksjonen en forward-forward-kontrakt. Andre variasjoner er swap over natten og i morgen / neste dag (Tom/Next).

Swap-kurs

En kursjustering som legges til startkursen til en posisjon for å videreføre en valutahandel utover den opprinnelige valuteringsdatoen.

Det er en funksjon for rentedifferansen mellom de to handelsvalutaene og kan være gunstig eller ugunstig for deg.

Symbol

En kombinasjon av bokstaver som brukes til unik identifikasjon av et omsatt instrument. Dette kalles også et ticker-symbol.

For eksempel:  For valutainstrumentet dollar-yen er symbolet USDJPY.

Et eksempel på et CFD-symbol er VOLVb:xome.

Et eksempel for futures er JYZ5.

Et eksempel for aksjer er MAERSKa:xcse.